Publications

Publications2019-02-12T08:00:43+01:00

Publications

મહિલાઓ સામે કૌંટુંબિક હિંસામાં સ્ત્રીઓ તરફે સ્વાસ્થ્યકર્મીઓની ભૂમિકા

સ્ત્રીઓ સાથે થતી હિંસા અટકાવવા ગ્રામ પંચાયતની ભૂમિકા

Sex Determination and Safe Abortion :
Issues and Challenges

ઘરેલું હિંસાનો સામનો કરી રહેલી મહિલાઓના સંપરામર્શ માટે મૂલ્યલક્ષી માર્ગદર્શિકા

Towards Violence Free Home

Indian Feminism
Individual and Collective Journey